- www.losa.nu, din kompletta guide om Sveriges inhemska trädslag-

 

 Ask
Asp
Avenbok
Bok
Ek
Fågelbär
Glasbjörk
Gran
Gråal
Hägg
Klibbal
Lind
Lönn
Oxel
Rönn
Skogsalm
Sälg
Tall
Vildapel
Vårtbjörk

 

 

 

Ek

Latin: Quercus robur

Utbredning: Eken har sin naturliga nordgräns strax norr om Vänern, i en linje från Värmland till Västmanland och Uppland.

Beskrivning: Eken har ett djupt rotsystem som gör den till ett stormfast träd. Ekplantorna är känsliga för frost, vilket gör att det oftast är nödvändigt med någon form av skärm. Eken är skuggtålig i plantstadiet men blir sedan ljuskrävande. Huvudstammarna i beståndet bör under hela omloppstiden få det ljus de behöver för att inte hindras i sin utveckling. Den kan bli upp till 30 m hög och 700 år gammal. Förr fanns det gott om ekskogar och de skyddades av staten för att säkra tillgången på ekvirke för byggandet av krigsfartyg. Det var ekens förmåga att stå sig mot röta som gjorde den lämplig att använda som virke till fartyg. Det mest kända ekbeståndet i Sverige är ett 400 ha stort område på Visingsö i Vättern. Här lät staten plantera ek i början av 1800-talet i krigsberedskapssyfte för att trygga tillgången på ekvirke till båtbyggeri åt flottan. Intresset för ek inom sjöfarten avtog dock och idag används ekarna inte för detta ändamål längre.

www.losa.nuEkens knopp http://www.losa.nu Ekens blad

Vänster bild visar ekens knopp och höger bild visar ekens blad.

Knopp: Knopparna är äggrunda och rödbruna.

Blad: Bladen är oskaftade med runda inskärningar i bladkanten. Som unga har de hår på undersidan men blir glatta som äldre.

Miljö: Eken trivs bäst på djupa, leriga, mullrika marker med god markfuktighet. Den har höga krav på ståndorten och klimatet, där den vill ha en lång och varm växtsäsong.

Virke: Virket är hårt, tungt och starkt. Splintveden är ljust gulgrå medan kärnan är grågul eller ljus- till mörkbrun. Kärnveden är resistent mot röta men inte splintveden. Det tar lång tid att torka virket och det finns risk för sprickor. Det är lätt att ytbehandla och limma. Splintveden kan impregneras utan större problem, men kärnan är svårimpregnerad.

Användning: Det används till parkettgolv, möbler, utomhuskonstruktioner, inredningar och stolpar.

 

 

© 2007 losa.nu. Alla rättigheter reserverade.